Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo luận văn bản tác phẩm viết về các bộ sử Trung Hoa của Nguyễn Văn Siêu

NGUYỄN THỊ THANH CHUNG

Tóm tắt


    Nguyễn Văn Siêu là một tác giả có danh tiếng của Việt Nam thời trung đại, sáng tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, tư tưởng, giáo dục, địa lí, văn học và lịch sử. Văn bản tác phẩm viết về các tư liệu lịch sử Trung Hoa của ông được đặt nhan đề là Chư sử khảo ước thuộc Phương Đình tùy bút lục. Phương Đình Tùy bút lục còn trong 13 đầu sách thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Thư viện Quốc gia. Văn bản tốt nhất thuộc nhóm văn bản khắc in của Phương Đình Tùy bút lục được xác định trên cơ sở khảo sát tính nguyên toàn của sách. Phương Đình tùy bút lục gồm 6 quyển, trong đó Chư sử khảo ước thuộc quyển thứ 6. Tác giả viết về hơn hai mươi bộ sử của Trung Hoa. Với mỗi bộ sử, tác giả tác giả đều đem đến thông tin cơ bản về tác giả của các bộ sử, nguồn gốc của tác phẩm, nội dung của tác phẩm. Chư sử khảo ước thể hiện sự công phu và trí tuệ uyên bác của tác giả. Đó là nền tảng quan trọng cho những nhận định, bình luận về các tác phẩm lịch sử. Ông bình luận về văn phong, tính chân thực, sự khen chê đối với sử liệu dựa trên những khảo biện thuyết phục. Từ những bình phẩm đối với các tác phẩm lịch sử, Nguyễn Văn Siêu đã khẳng định về phẩm chất của người viết sử và đề ra yêu cầu đối với người đọc khi tiếp cận các tác phẩm lịch sử. Phần nghiên cứu về tư liệu lịch sử đã khẳng định thêm tài năng và tính bác học trong trước tác của Phương Đình.     

Toàn văn: PDF