Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Diễn ngôn không gian trong truyện ngắn của Alice Munro nhìn từ biểu tượng “trốn chạy”

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG

Tóm tắt


    Nghiên cứu diễn ngôn không gian trong truyện ngắn của Alice Munro nhìn từ biểu tượng "trốn chạy" thực chất là nghiên cứu không gian gắn với diễn ngôn, những suy nghĩ, lời nói, tư tưởng hay hành động có sự chi phối của không gian văn hóa. Từ đó ta thấy bản vị không gian văn hóa trong truyện ngắn của Alice Munro gắn với sự trốn chạy mà nó được xem như là một biểu tượng hành trình. Không gian trong truyện ngắn của Alice Munro nhìn từ biểu tượng "trốn chạy" được thể hiện ở hành trình trốn chạy đến với không gian văn hóa khác, hành trình trốn chạy chính mình, hành trình trốn chạy để đến với khát vọng dục tình     

Toàn văn: PDF