Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Niềm tin tôn giáo trong tiểu thuyết Godan của Prem Chand

LÊ THỊ BÍCH THỦY

Tóm tắt


    Tôn giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống mỗi người dân Ấn Độ, chi phối mọi suy nghĩ, hành động, tâm lí, tình cảm và thấm sâu trong tư tưởng chính trị, quan điểm triết học, văn học nghệ thuật, những phong tục tập quán, những nghi lễ,... Tiểu thuyết Godan của Prem Chand đã phản ánh hiện thực xã hội Ấn Độ những năm đầu thế kỉ XX với những luật tục của tôn giáo, chế độ đẳng cấp, quan niệm truyền thống lạc hậu đã khiến cho cuộc sống của người dân lao động chịu nhiều khổ cực, bất công. Tiểu thuyết Godan đã góp phần vào tiếng nói chung tố cáo chế độ đẳng cấp, quan niệm tôn giáo và lễ giáo cổ hủ trong mối quan hệ ứng xử giữa người với người, trong quan hệ hôn nhân gia đình, đã tước đi quyền sống, quyền tự do, bình đẳng, quyền hạnh phúc của con người     

Toàn văn: PDF