Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số loại hình tín ngưỡng tiêu biểu của người Hoa ở Hội An, Quảng Nam

VÕ DUY NGHĨA

Tóm tắt


    Người Việt gốc Hoa (cùng gọi là người Hoa) có mặt ở thành phố Hội An tương đối sớm và hiện nay đã trở thành một trong những bộ phận quan trọng trong cơ cấu thành phần dân cư nơi đây. Cùng với quá trình hình thành, phát triển của cộng đồng, người Hoa tại Hội An đã tạo dựng, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhiều loại hình tín ngưỡng độc đáo, đặc sắc. Trong đó, những loại hình tín ngưỡng gắn với quy mô và sinh hoạt cộng đồng được coi là một phương diện quan trọng tạo nên bản sắc tín ngưỡng của cư dân tại địa phương này. Đây là nội dung chính được chúng tôi đặt ra và giải quyết trong bài báo này     

Toàn văn: PDF