Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884

VŨ THỊ NGA

Tóm tắt


    Chế độ đãi ngộ dành cho võ quan là một trong những chính sách quan trọng trong xây dựng và củng cố lực lượng quân đội dưới triều Nguyễn. Võ quan dưới triều Nguyễn không chỉ được hưởng lương bổng như những ngạch quan lại khác trong triều đình mà còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt của nhà nước do đặc thù công việc, như chế độ cho những người trận vong, trận thương cho quân đội khi tham gia chiến trận. Những chính sách này không chỉ phản ánh đời sống, thu nhập của tầng lớp võ quan mà còn phần nào cho thấy tình hình kinh tế cũng như chính trị của vương triều Nguyễn     

Toàn văn: PDF