Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng phương pháp ma trận tam giác trọng số đánh giá các tiêu chí cho du lịch tham quan vùng Nam bộ Việt Nam

HOÀNG THỊ KIỀU OANH

Tóm tắt


   Với chỉ tiêu cụ thể cho 4 tiêu chí (thắng cảnh, địa hình, sinh vật, sinh khí hậu) và đánh giá bằng phương pháp ma trận trọng số tam giác, trên 11 vùng của Nam Bộ, tiến hành đánh giá mức độ thuận lợi để phát triển du lịch tham quan. Kết quả là, phân cấp được mức độ thuận lợi cho phát triển du lịch tham quan của 11 vùng như sau: 2 vùng rất thuận lợi, 4 vùng thuận lợi, 2 vùng tương đối thuận lợi, 03 vùng ít thuận lợi     

Toàn văn: PDF