Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2018

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA, PHẠM THỊ VÂN ANH

Tóm tắt


     Trong giai đoạn 2010-2017, hoạt động du lịch của tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của tỉnh. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên phạm vi tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn từ 2010 - 2017 với các tiêu chí: khách du lịch, tổng thu du lịch, lao động trong du lịch, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch. Trên cơ sở nguồn số liệu từ Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Cao Bằng và khảo sát thực tế tại các điểm du lịch, bài báo đưa ra những phân tích, đánh giá về số lượng, cơ cấu, mức chi tiêu của khách du lịch đến, sự thay đổi của tổng thu du lịch, số lượng và chất lượng của lao động du lịch, điều kiện phục vụ du lịch. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo     

Toàn văn: PDF