Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá thực trạng cơ cấu ngành công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

ĐỖ ANH DŨNG

Tóm tắt


   Nghiên cứu này đánh giá thực trạng cơ cấu ngành công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo các tiêu chí: cơ cấu theo ngành công nghiệp: quy mô và tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo 4 nhóm ngành trong giai đoạn từ 2005 đến 2016. Kết quả đánh giá cho thấy, quy mô giá trị sản xuất công nghiệp trong vùng tăng nhanh, đóng góp cao vào gia tăng quy mô giá trị sản xuất công nghiệp cả nước, thể hiện được việc khai thác và phát huy được các nguồn lực phát triển công nghiệp và có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp của nước ta. Trong cơ cấu ngành công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, ngành công nghiệp điện tử tin học và chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng cao, những ngành này được coi là động lực cho sự phát triển công nghiệp trong vùng. Đánh giá thực trạng phát triển cơ cấu ngành công nghiệp là một trong những luận cứ quan trọng để đưa ra những định hướng phát triển công nghiệp cho vùng     

Toàn văn: PDF