Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hình thức phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN MINH NHỰT

Tóm tắt


    Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa vào cộng đồng là một trong những cách tiếp cận giải pháp mang tính bền vững và lâu dài trong việc ngăn chặn những tổn thương từ nhiều mặt do quá trình này gây ra cho cộng đồng. Bài viết phân tích dữ liệu thực nghiệm từ kết quả khảo sát 614 đại diện hộ gia đình tại Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chủ thể thực hiện các phương pháp ứng phó chủ đạo phổ biến nhất là từ gia đình và chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp. Những biện pháp chủ yếu ứng phó đang được được thực hiện mang tính trước mắt như sửa chữa, chằng chống nhà cửa, còn các biện pháp mang tính lâu dài bền vững như chuyển đổi nghề nghiệp, thay đổi thói quen sản xuất vẫn còn hạn chế     

Toàn văn: PDF