Chi tiết về Tác giả

THẾ ANH, ĐẶNG Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 2 (2019) - BAI BÁO
    “Vọng khoăn đíp” - một hiện tượng văn hóa trong đời sống tâm linh của người Tày (Trường hợp Then ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)
    Tóm tắt  PDF