Chi tiết về Tác giả

THỊ KIỀU OANH, HOÀNG Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 2 (2019) - BAI BÁO
    Sử dụng phương pháp ma trận tam giác trọng số đánh giá các tiêu chí cho du lịch tham quan vùng Nam bộ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF