Chi tiết về Tác giả

HIẾN CHƯƠNG, LÊ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 2 (2019) - BAI BÁO
    Ảnh hưởng của vùng đất Nghệ An – Hà Tĩnh cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX đối với sự nghiệp Nguyễn Công Trứ
    Tóm tắt  PDF