Chi tiết về Tác giả

HOÀNG MẠNH HÀ, PHẠM Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 2 (2019) - BAI BÁO
    Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị
    Tóm tắt  PDF