Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 16 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG

Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn

Tóm tắt


Bài báo tập trung vào việc nghiên cứu về sự phân bố điện trường trên bề mặt chuỗi cách điện polyme dưới các tác động của môi trường. Sử dụng công cụ mô phỏng 2D, bài báo nghiên cứu tác động của điện dẫn cũng như độ dày của lớp ô nhiễm trên bề mặt cách điện polyme. Kết quả mô phỏng chỉ ra những vị trí trên chuỗi cách điện có cường độ điện trường lớn, phân bố điện trường dọc theo chiều dài dòng rò trong các trường hợp thay đổi chiều dày hoặc điện dẫn lớp ô nhiễm trên bề mặt cách điện. Bài báo cũng đề xuất một ý tưởng về việc giám sát tình trạng nhiễm bẩn của chuỗi cách điện nhằm lựa chọn thời điểm cần vệ sinh phần tử này.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội