Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin

Phan Trọng Hoàng Linh

Tóm tắt


Tóm tắt: Mikhail Bakhtin (1895-1975) là người đi tiên phong và có vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu văn học từ góc nhìn thể loại. Nhiều luận điểm do ông đề xuất đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Mục tiêu của bài viết này là trình bàymột số vấn đề cơ bản trong quan niệm của ông về thể loại tiểu thuyết như:nguồn gốc và đặc điểm của tiểu thuyết; quan niệm về lời hai giọng và sự phân biệt giữa lời trong tiểu thuyết và lời trong thơ; vấn đề thời – không gian trong tiểu thuyết;… Bài viết cũng chỉ ra một vài giới hạn trong quan niệm của Bakhtin về thể loại văn học.

Từ khóa: Mikhail Bakhtin, thể loại văn học.

Toàn văn: PDF