Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930-1931

Trương Công Huỳnh Kỳ

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong những năm 1930-1931, ở Việt Nam đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng phản ảnh những chiều hướng phát triển khác nhau của phong trào dân tộc tư sản (do Việt Nam Quốc dân Đảng đại diện) và phong trào dân tộc vô sản với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn lịch sử này, phong trào cách mạng ở Nam Trung Kỳ chỉ diễn ra theo xu hướng vô sản, phản ánh những đặc điểm của phong trào này trong cả nước, đồng thời thời cũng có nét riêng: đó là dù bùng nổ muộn so với các khu vực khác trong toàn quốc, nhưng diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, tồn tại lâu dài, tiêu biểu nhất là ở Quảng Ngãi.

Từ khóa: Việt Nam, Nam Trung Kỳ, đặc điểm, phong trào, cách mạng, 1930, 1931.


Toàn văn: PDF