Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ(1775-1783) - quan điểm và phương án

Lê Thành Nam

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), để đối chọi với nước Anh có tiềm lực quân sự vượt trội, cư dân Bắc Mỹ tiến hành vận động ngoại giao với các thế lực bên ngoài nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Do đó, ngay từ buổi đầu  những người Mỹ cách mạng đã hình thành  những  luồng quan điểm khác nhau về vấn đề tìm kiếm đồng minh. Trên cơ sở các cuộc tranh biện của các đại biểu trong Đại hội lục địa, phe cách mạng đề ra phương án liên minh với quốc gia một khi cơ hội đến. Bài viết phân tích quan điểm và phương án của những người Mỹ cách mạng trong việc tìm kiếm đồng minh.       

Từ khóa: Cách mạng Mỹ, đồng minh, phương án và quan điểm.

Toàn văn: PDF