Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Y Tế Công Cộng nhận đăng tải các thông tin và các công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng và các thông tin liên quan đến chuyên ngành y tế công cộng như: dịch tễ học hiện đại, sức khoẻ môi trường, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh ung thư, HIV/AIDS, chấn thương, dược cộng đồng, chính sách y tế, quản lý ý tế, kinh tế y tế, sức khoẻ lao động, phục hồi chức năng, sức khoẻ sinh sản, dân số/KHHGĐ, sức khoẻ vị thành niên, giáo dục và nâng cao SK, khoa học xã hội, nhân học, khoa học hành vi, công nghệ thông tin y học ..v..v...

VJPH publishes qualitative articles and scientific research; providing new information and knowledge involving to public health such as: modern epidemiology, environmental sanitation, infectious disease prevention, cancers, HIV/AIDS, infury, scientific method, public pharmacy, administrative science, economic health, labour medicine, rehabilitation, reproductive health, family planning, adult health, health improvement and education, anthropological and social science, behaviour science, medicine infomation technology..

 

Chính sách về chuyên mục

Bia

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

TỔNG QUAN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chu kỳ xuất bản

Journal is published quarterly

 

Chính sách truy cập tự do

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP